Ai sẽ nhận được $500 tiền tài trợ về nhà cửa?

Ottawa: Bắt đầu từ ngày 12 tháng 12, những người đang phải mướn nhà và có lợi tức thấp, có thể làm đơn xin được $500 tiền tài trợ về nhà cửa của chính quyền liên bang.
Những người được tài trợ một lần $500 tiền mướn nhà là những người:
-Trên 15 tuổi tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2022
-Là cư dân của Canada và ở trong Canada tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2022.
-Là người phải mướn nhà trong năm 2022
-Đã khai thuế trong năm 2021
-Có lợi tức thấp, nếu lợi tức của gia đình trong năm 2021 thấp hơn $35,000 hay nếu là người độc thân thì lợi tức phải thấp hơn $20,000
-Phải chi ra trên 30 phần trăm tiền lương sau khi trừ thuế ( net income) trong việc trả tiền nhà hàng tháng.
Người xin $500 phải giữ những biên nhận trả tiền nhà, giấy tờ thuế.. trong vòng 6 năm, phòng khi sở thuế đòi hỏi.