Cách thức xin tiền phúc lợi nha khoa cho trẻ em

Ottawa: Vào ngày 1 tháng 12, cư dân Canada có thể nộp đơn xin tiền tài trợ nha khoa cho con cái dưới 12 tuổi, với điều kiện là số lương của gia đình dưới 90 ngàn dollars trong năm ngoái 2021 và đã khai thuế lợi tức cho năm 2021.

Người muốn xin phải vào mạng của sở thuế Canada ( www.cra.on. gc) để nạp đơn và theo sở thuế Canada chỉ cần vài phút cho việc nạp đơn này.
Hay điện thoại cho số 1-800-715-8836

Hiện nay chương trình phúc lợi nha khoa chỉ dành cho những trẻ em dưới 12 tuổi và tùy theo lợi tức gia đình mà số tiền tài trợ thay đổi
-Nếu lợi tức gia đình dưới $70,000 thì đứa trẻ này sẽ nhận được $650 tài trợ
-Nếu lợi tức gia đình từ $70,000 lên đến $79,999, đứa trẻ sẽ nhận được $390 tiền tài trợ
-Nếu lợi tức gia đình từ $80,000 lên đến $89,999 thì đứa trẻ sẽ nhận được $260 tiền tài trợ
Có hai khoảng thời gian người ta có thể xin tiền tài trợ:
-từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2023
-Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.
Sau khi nộp đơn và được chấp thuận, sở thuế Canada sẽ gửi tiền tài trợ đến cho gia đình.
Những bậc cha mẹ phải giữ biên lai đi nha sĩ cho con trong vòng 6 năm, phòng khi sở thuế hỏi đến.