Canada trợ giúp các cơ sở thương mại sống còn, trong thời đại dịch COVID-19

Ottawa: Trong bản tuyên bố hôm thứ hai ngày 30 tháng 3, thủ tướng Justin Trudeau cho biết là chính quyền sẽ có những biện pháp giúp các cơ sở thương mại và các tổ chức không lợi nhuận sống còn trong thời đại dịch.
-Những cơ sở thương mại và các tổ chức phi lợi nhuận có số thương vụ sút giảm hơn 30 phần trăm, sẽ được chính quyền trợ giúp trả lương cho các nhân viên “đến mức 75 phần trăm” và tới mức tối đa là $847 một tuần.
Thủ tướng Trudeau cũng khuyến khích các công ty nên trả thêm lương cho nhân viên, ngoài số tiền mà chính quyền trợ giúp.
Việc trợ cấp này sẽ tính từ ngày 15 tháng 3 năm 2020.
Thủ tướng Trudeau cũng hứa là sẽ bảo đảm cho các tiểu công ty được mượn tiền lên đến 40 ngàn dollars, và trong số 40 ngàn dollars tiền mượn này, sẽ có 10 ngàn dollars được cho luôn, nếu các công ty này hội đủ một số điều kiện cần thiết và thủ tướng không công bố chi tiết những điều kiện này.