Cập nhật hóa về chương trình phúc lợi nha khoa ở Canada

Toronto: Chúng tôi vừa nhận được một điện thư từ bộ y tế Canada , cập nhật hóa về chương trình phúc lợi Nha Khoa vừa được công bố.
Theo ông Mark Johnson của bộ y tế Canada thì chương trình phúc lợi mở rộng cho những người dưới 18 tuổi và những người lớn tuổi, cũng như những người có khuyết tật, sẽ không được dự trù trong năm tới 2023.
Chương trình phúc lợi nha khoa sẽ nhắm vào những trẻ em dưới 12 tuổi trong vònng 2 năm sắp đến.
Chúng tôi xin thông báo để rộng đường dư luận.