Những chuyện vui vui thời COVID-19

Vợ chồng thời nCovid-19 Gã chồng cãi nhau kịch liệt với vợ và quyết định bỏ nhà ra đi mấy hôm cho vợ biết tay....