Hai vợ ( chương 8)

Hồ Biểu Chánh Mặt trời đã xế bóng. Hào ở ngoài nhà ông Bá hộ nhút nhắc đi về. Vô gần tới cửa chàng thấy mẹ...