Những đạo luật mới tại Georgia bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2023

Trong pháp nhiệm vừa mới kết thúc vào cuối năm 2022, Thống đốc Brian Kemp đã ký ban hành nhiều đạo luật được thông qua bởi quốc hội Georgia với đa số các đạo luật được áp dụng từ ngày 1 tháng Bảy, nhưng cũng có một số các đạo luật đó chỉ được áp dụng bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm 2023. Đó là một số những đạo luật sau đây.

Đạo luật SB 332 mang tên là Thông báo Cho Giới Tiêu Thụ nhằm đòi các nơi bán hàng trên mạng trực tuyến không được bán những thứ hàng hóa bị đánh cắp từ các cửa tiệm bán lẻ, qua việc những người bán hàng phải cung cấp thông tin để cho khách hàng có thể liên lạc, và nếu cần có thể báo cáo với chính quyền những việc làm có tính khả nghi.

Đạo luật HB 1443 cho phép các cửa hàng bán thức ăn lưu động trên các xe tải từ nay có thể được hoạt động bên ngoài tỉnh hạt gốc của mình mà không cần phải xin thêm giấy phép đặc biệt.

Đạo luật SB 361 nhằm cung cấp thêm ngân quỹ cho các cơ quan công quyền bằng cách cho phép các cá nhân và công ty ủng hộ tài chính cho các sáng hội của các cơ quan công lực có thể được khấu trừ tiền thuế lợi tức hàng năm bằng với số tiền ủng hộ này.

Đạo luật HB 1041 cũng gia tăng mức khấu trừ tiền thuế lợi tức hàng năm cho những ai đã ủng hộ tài chính cho các nhà thương ở vùng nông thôn tại Georgia.