Số công ăn việc làm mới ở Hoa Kỳ gia tăng, tỷ lệ thất nghiệp sút giảm

Hoa Thịnh Đốn: Theo những thống kê của bộ lao động Hoa Kỳ phổ biến hôm thứ sáu ngày 6 tháng 3, thì trong tháng hai vừa qua, có thêm 273 ngàn công ăn việc làm mới, so với con số ước tính của các chuyên gia tài chánh là 175 ngàn công việc.
Với thêm số công ăn việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ xuống đến mức thấp nhất là 3.5 phần trăm.
Trong số 273 ngàn công việc mới, có 57 ngàn công việc trong lãnh vực y tế.
Cũng trong bản công bố này, bộ lao động cũng sửa lại số công ăn việc làm trong hai tháng trước đó: tháng chạp và tháng giêng là 243 ngàn công việc.