Tỉnh bang Ontario gia tăng tốc độ chủng ngừa covid cho cư dân

Toronto: Bắt đầu từ ngày thứ hai 14 tháng 6, cư dân tỉnh bang Ontario ở những vùng “nóng” có nhiều người nhiễm vi rút biến thể như vùng đại thủ phủ Toronto, và đã chủng ngừa covid một mũi trước ngày 10 tháng 5 năm nay 2021, có quyền ghi danh xin chủng ngừa mũi thứ nhì.
Người ta có thể ghi danh qua mạng chủng ngừa của tỉnh bang Ontario, của chính quyền các khu vực như vùng Peel, vùng York, cũng như qua các dược phòng có chủng ngừa covid.
Ngoài ra hàng ngày còn có những y viện chủng ngừa lưu động đến chủng ngừa nhiều nơi và người muốn chủng ngừa phải theo dõi và đến xếp hàng xin chủng ngừa trong những ngày đã niêm yết.
Những người đã chủng ngừa mũi thứ nhất bằng thuốc Astra Zeneca có thể ghi danh chủng ngừa mũi thứ nhì sau 8 tuần lễ, thay vì 12 tuần như trước đây.
Tính đến ngày thứ hai 14 tháng 6, đã có 72.8 phần trăm cư dân trên 12 tuổi ở tỉnh bang Ontario được chủng ngừa covid ít nhất là 1 mũi, và 12.2 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi.
Cũng nên nhớ là theo chương trình mở cửa lại nền kinh tế, chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ cho mở cửa lại hoàn toàn nền kinh tế b ở giai đoạn 3, nếu có 75 phần trăm cư dân được chủng ngừa 1 mũi, và 20 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn.